Kasutustingimused

Veebisaiti https://viacurrent.com/, selle alamdomeene ja Mobiilirakendust “Viacurrent” haldab Viacurrent OÜ ("Viacurrent", "meie", "me"). Viacurrenti hallatavad tooted on edaspidi koondnimetuse "Platvorm" all. Me oleme registreeritud Eestis registreerimisnumbri 16798201 alusel, aadressil Õnne 39-3, Tartu, 50106.

Need Kasutustingimused kehtestavad juriidiliselt siduva lepingu Viacurrenti ja teie vahel, kas üksikisikuna või juriidilise isikuna (viidatud kui "te", "teie" või "Kasutaja"), mis reguleerivad teie juurdepääsu meie Teenustele ja nende kasutamist. Veebilehele sisenemisel ja Mobiilirakenduses konto loomisel kinnitate, et olete käesolevas dokumendis kirjeldatud Kasutustingimused hoolikalt läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega tingimusteta nõustunud.

Soovitame kõigil Kasutajatel need Kasutustingimused põhjalikult läbi lugeda, lisaks kõigile Platvormi kasutamise ajal edastatud sõnumitele, juhistele või hoiatustele, kuna kõigi nende järgimine on kohustuslik. Kui te ei nõustu nende Kasutustingimustega, on oluline, et te lõpetaksite viivitamatult meie Teenuste kasutamise ja hoiduksite edaspidi seda tegemast. Lihtsustamaks Kasutustingimustest arusaamist laiema kasutajaskonna jaoks, võime pakkuda nende tõlget erinevates keeltes. Juhul, kui tekivad arusaamatused või vaidlused, siis juriidiliselt toetutakse eestikeelsele versioonile.

 1. Kasutatud mõisted

Nendes Kasutustingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid järgmistes tähendustes:

Viacurrent, meie, ja me: Kõik need terminid tähistavad Viacurrent OÜ-d.

Kasutustingimused: See termin tähistab selles dokumendis kirjeldatud tingimusi, mida nimetatakse Viacurrenti Kasutustingimusteks.

Kasutaja(d), teie, te: Üksikisikud või juriidilised isikud, kes kasutavad Viacurrenti Platvormi ja kellel on töösuhe ettevõttega, kes on Viacurrenti teenuste osutamiseks Viacurrentiga lepingu sõlminud.

Veebisait: Veebisait https://viacurrent.com/ ja selle alamdomeenid, mida haldab Viacurrent.

Teenused: Hõlmab Viacurrenti pakutavat Rahatarkuse Teenust ja Teenitud Palgale Ligipääsu Teenust.

Mobiilirakendus: Viacurrenti mobiiliäpp, mis võimaldab kasutajatel pääseda ligi Viacurrenti pakutavatele Teenustele.

Platvorm: Veebisaidi ja Mobiilirakenduse koondnimetus.

Tööandja: Juriidiline isik, kes on sõlminud lepingu Viacurrenti Teenustega ja annab tööd Kasutajatele.

Tööpäev: Tööpäev on iga päev, mis ei ole Eesti Vabariigis laupäev, pühapäev või riigipüha.

Netopalk: Summa, mida Kasutajal on õigus Tööandjalt töötatud tundide alusel saada, peale riiklike maksude ja muude summade kinnipidamist, vahetult enne ülekannet.

Isiklik Pangakonto: Kasutaja nimel avatud konto finantsasutuses.

Vaba Jääk: Osa Kasutaja teenitud rahast, millele Kasutaja pääseb ligi ja mida Kasutaja saab enda Isiklikule Pangakontole Viacurrenti Teenuste kaudu üle kanda.

Väljavõetud Saldo: Osa Kasutaja teenitud rahast, millele on Viacurrenti Teenuste kaudu ligi pääsetud ja mis on juba Isiklikule Pangakontole üle kantud.

 1. Kirjavahetus ja kontakt

Juhul kui meil on tarvis teiega mistahes põhjusel ühendust võtta, teeme seda e-posti aadressi kaudu, mille te olete meile oma Kasutajaandmetega seoses esitanud.

Kui te soovite meiega kirjalikult ühendust võtta Kasutustingimuste nõuete täitmiseks või muul põhjusel, saate meid kätte e-posti aadressil team@viacurrent.com.

Euroopa Komisjoni loodud vaidluste lahendamise platvormi kohta leiate rohkem teavet nende veebilehelt.

 1. Kasutaja esindatavus

Platvormi kasutades kinnitate ja garanteerite, et:

 1. Kogu teie esitatud registreerimisteave on korrektne, tõene, ajakohane ja täielik.

 2. Te säilitate ja uuendate seda teavet aegsasti, kui senine info peaks aeguma.

 3. Teil on juriidiline õigus Platvormi kasutamiseks ja te nõustute järgima neid Kasutustingimusi.

 4. Te olete 13-aastane või vanem. Kui olete alaealine, olete saanud Platvormi kasutamiseks vanemate nõusoleku.

 5. Te ei pääse Platvormile automaatsete meetodite, näiteks tehisintellekti, robotite või skriptide abil.

 6. Te ei kasuta Platvormi ühelgi ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil.

 7. Teie Platvormi kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust ega määrust.

Kui esitate ebatäpset-, aegunud-, mittetäielikku- või väärteavet või kui rikute mõnda ülaltoodud tingimust, jätame endale õiguse teie konto peatada või kõrvaldada ja keelata teil juurdepääsu Platvormile kas ajutiselt või tähtajatult, nagu on kirjeldatud nende Kasutustinigimuste 11. alajaotuses.

3.1. Alla 13-aastased lapsed

Vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele, isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM) ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistele on alla 13-aastastel isikutel Platvormi kasutamine keelatud.

Kuna Viacurrentil ei pruugi olla võimalik iseseisvalt Kasutajate vanust kontrollida, on Tööandjal kohustus rakendada vajalikke meetmeid, et takistada alla 13-aastastel alaealistel Platvormile juurdepääsu. Viacurrent ei vastuta juhtude eest, kui Platvormile saadakse ebaausate meetoditega ligi.

 1. Keelatud tegevused

Kasutajad kohustuvad kasutama Platvormi eesmärgipäraselt ja seaduslikult, vastavalt kehtivatele seadustele ja käesolevatele Kasutustingimustele. Eeldatakse, et Kasutajad hoiduvad:

 1. Vananenud riist- ja tarkvara kasutamisest: vananenud või toetamata riist- ja tarkvara kasutamine võib Platvormi ja teie andmed paljastada turvaaukudele ning piirata Platvormi funktsionaalsust ja ühilduvust.

 2. Platvormi volitamata või pahatahtlikust kasutamisest.

 3. Ebatäpsete isikuandmete esitamisest või konto loomisest kellegi teise kui teie enda nimel.

 4. Platvormi, selle teenusepakkujate või kolmandate isikute süsteemidele kahju tekitamisest, arvuti pahavara (sealhulgas viiruste, usside, Trooja hobuste) levitamisest või mis tahes muude kahjulike ja ohtlike süsteemide tutvustamisest Viacurrenti, selle teenusepakkujate või kolmandate isikute süsteemidele.

 5. Platvormi kasutamisest ebaseaduslikel eesmärkidel, käesolevaid Kasutustingimusi rikkudes või viisil, mis kahjustab kolmandate isikute õigusi ja huve või mis võib kahjustada, halvata, ülekoormata või takistada Platvormi normaalset toimimist või selle mugavat ja ootuspärast kasutamist.

 6. Püüdmast saada juurdepääsu Platvormi piiratud aladele või ressurssidele.

 7. Osalemisest pettuses või andmepüügikatsetes teiste Kasutajate petmiseks.

 8. Katsetest juurdepääsu saamiseks Viacurrenti andmetele, kolmandate isikute või teiste Kasutajate andmetele, nende kasutamisest või manipuleerimisest.

 9. Pöördprojekteerimise meetodite, dešifreerimise, dekompileerimise või muude vahendite kasutamisest Platvormi lähtekoodi või muude autoriõiguse või intellektuaalomandi või tööstusõigustega kaitstud elementide avastamiseks.

 10. Platvormi muutmisest või selle muutmise katsetest, et muuta erinevate elementide funktsionaalsust või välimust.

 11. Püüdlustest pääseda juurde ja/või kasutada teiste Kasutajate e-posti kontosid ja/või muuta või manipuleerida nende sõnumeid. Ühtlasi oma kontole juurdepääsu jagamisest viisil, mis võib selle turvalisust ohustada.

Kui Viacurrent või mistahes indiviidid, kes on seotud Platvormi loomise, tootmise ja levitamisega kannavad Kasutajate käesolevate Kasutustingimuste rikkumise tõttu kahju, vigastusi, või kulusid (sealhulgas juriidilisi), on Kasutajad kohustatud tekitatud kahjud täielikult hüvitama. See kehtib ka neil juhtudel, kuid mitte ainult, mil Kasutajate rikkumiste tõttu esitavad kolmandad osapooled või ametiasutused Viacurrentile nõudeid. Kasutajad hüvitavad Viacurrentile kaasneva kahju ja võivad kanda vastust mistahes kahju, vigastuste, või kulude eest, mis tulenevad nende tegevusest, eeldusel, et sellised kahjud, vigastused, või kulud tulenevad Kasutajate käesolevate Kasutustingimuste rikkumisest.

 1. Intellektuaalomandi õigused

5.1. Sisu omamine ja kasutamine

Viacurrentile kuuluvad kõik meie Platvormi ja kaasnevate Teenuste intellektuaalomandi õigused, mis hõlmavad lähtekoodi, andmebaase, funktsionaalsust, tarkvara, veebisaitide kujundust, multimeediat, teksti, pilte ja graafikat (tähistatud koondnimetuse "Sisu" all), samuti nendes olevad kaubamärgid, teenindusmärgid ja logod ("Margid"). Need varad on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgiseaduste ja erinevate intellektuaalomandi õigustega Eestis ja mujal maailmas.

Kasutajal on lubatud Sisule juurde pääseda ja isiklikel, mitteärilistel või ettevõttesisestel eesmärkidel Sisu osasid alla laadida või välja printida peale nendele nõuetekohaselt juurde pääsemist. Ilma meie selgesõnalise eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi Kasutaja Platvormi ja kaasnevaid Teenuseid või Sisu või Marke reprodutseerida, kokku koondada, taasavaldada, üles laadida, postitada, avalikult kuvada, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida ega mistahes ärilisel eesmärgil kasutada.

Kui Kasutaja soovib kasutada Teenuseid, Sisu või Marke väljaspool nendes tingimustes määratletud ulatust, võtke meiega loa saamiseks ühendust meiliaadressil team@viacurrent.com. Iga selline kasutamine peab hõlmama Viacurrenti nõuetekohast tunnustamist juriidilise omaniku või litsentseerijana ning järgima vajalikke autoriõiguse või omandiõiguse viitamise nõudeid.

5.2. Kasutajate esitatud materjal

Esitades otse Platvormi kaudu Viacurrentile mistahes sisu, tagasisidet või teavet (ühiselt nimetatud kui "Esitatud Materjal"), nõustub Kasutaja Viacurrentile loovutama kõigi nende Esitatud Materjalide intellektuaalomandi õigused. Viacurrentile kuuluvad ja tal on piiramatud õigused kasutada ja levitada selliseid Esitatud Materjale mistahes seaduslikul eesmärgil, ilma Kasutaja kinnituseta ja nende eest hüvitist tasumata. Kasutaja annab Viacurrentile tähtajatu, ülemaailmse, autoritasu-vaba litsentsi nende kasutamiseks Viacurrenti Platvormi ja Teenuste pakkumise eesmärgil.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt Esitatud Materjali eest ega tohi postitada, saata, avaldada, üles laadida ega edastada ebaseaduslikku, kahjulikku, laimavat, kõlvatut, solvavat, diskrimineerivat, vale ega eksitavat sisu. Kasutaja peab ka tagama, et Esitatud Materjalid on originaalid või et tal on nende esitamiseks vajalikud õigused ja litsentsid.

Nende intellektuaalomandi õiguste mittejärgimine võib kaasa tuua meie Kasutustingimuste rikkumise ning seeläbi Kasutaja meie Platvormi kasutamise õiguse kohese peatamise, ühes Kasutaja juriidiliste tagajärgede ja vastutusega.

 1. Viacurrenti pakutavad Teenused

Tööandjaga lepingu sõlmimisel annab Viacurrent Kasutajale juurdepääsu Mobiilirakendusele, võimaldades tal taotleda konkreetseid Teenuseid vastavalt Tööandja eelistustele. Need Teenused võivad hõlmata järgmist:

 • Rahatarkuse Teenus: spetsiaalne platvorm Kasutajatele, et parandada nende arusaamist erinevatest finantsheaolu aspektidest.

 • Teenitud Palgale Ligipääsu Teenus: teenus, mis annab Kasutajatele juurdepääsu oma sissetulekule enne tavapärast töölepingus sätestatud palgapäeva.

6.1. Rahatarkuse Teenus

6.1.1. Eesmärk

Mobiilirakenduse kaudu juurdepääsetav Rahatarkuse Teenus on loodud selleks, et anda Kasutajatele väärtuslikke teadmisi, edendades põhjalikku arusaamist erinevatest finantsheaolu aspektidest nagu rahaline heaolu, säästmise strateegiad ja muud seotud teemad.

6.1.2. Registreerimine

Rahatarkuse Teenusele juurdepääsuks peavad Kasutajad:

(i) laadima oma mobiiliseadmesse Viacurrenti Mobiilirakenduse;

(ii) nõustuma Kasutustingimustega; ja

(iii) Lõpetama registreerimisprotsessi, esitades vajalikke andmeid vastavalt Viacurrenti päringutele.

6.1.3. Teenuse kasutamine

Pärast edukat registreerimist saavad Kasutajad Rahatarkuse Teenust kasutada Viacurrenti Mobiilirakenduse kaudu. Teenuse kasutamiseks saavad Kasutajad toimida järgmiselt:

 • Kasutajal tuleb käivitada Mobiilirakendus

 • Mobiilirakenduse funktsioonidele juurdepääsuks on vaja sätestada või sisestada isiklik PIN-kood

 • navigeerides “Õpi” sektsiooni, on võimalik saada ligi laias valikus finantshariduse ressurssidele ja materjalidele

6.1.4. Teenuse maksumus

Teenuse osutamise eest ei küsita raha Kasutajalt ega Tööandjalt.

6.2. Teenitud Palgale Ligipääsu Teenus

6.2.1. Eesmärk

Teenitud Palgale Ligipääsu Teenus on läbimõeldult loodud selleks, et pakkuda Kasutajatele suures ulatuses paindlikkust enda palga kättesaamisel. See annab Kasutajatele võimaluse Mobiilirakenduses kuvatud ja Viacurrenti poolt eelmääratud osale oma Netopalgast mugavalt juurde pääseda, mis vastab Kasutajate juba lõpetatud vahetustele ja nende ulatuses teenitud Netopalgale enne tavapärast palgapäeva. Kasutajad saavad taotleda seda varajast ligipääsu Mobiilirakenduse kaudu.

Kasutajad saavad taotleda summasid kuni teatud piirini, nagu on määratletud alajaotuses 6.2.4.. Oluline on märkida, et väljavõetud summad (Väljavõetud Saldo) arvatakse Kasutaja netopalgast maha kuu lõpus ja kantakse tööandja poolt Viacurrentile.

Juhul, kui Kasutaja Väljavõetud Saldo ei laeku Tööandjalt mistahes põhjusel Viacurrentile, on Viacurrentil õigus rakendada klauslis 6.2.6. kirjeldatud protseduure.

6.2.2. Registreerimine

Teenitud Palgale Ligipääsu Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja:

(i) laadima oma mobiiliseadmesse Viacurrenti Mobiilirakenduse;

(ii) nõustuma Kasutustingimustega; ja

(iii) Lõpetama registreerimisprotsessi, esitades vajalikke andmeid vastavalt Viacurrenti päringutele.

6.2.3. Teenuse kasutamine

Kui Kasutaja logib Mobiilirakendusse sisse ja sisestab oma isikliku PIN-koodi, pääseb ta ligi oma jooksva palgatsükli Vabale Jäägile. See palgateave pärineb otse Kasutaja Tööandja(te)lt või integratsioonide kaudu nende tööaja- või palgaarvestustarkvarast. See arvutatakse Kasutustingimuste alajaotuses 6.2.4. sätestatud piiranguid arvesse võttes.

Siiski on oluline mõista, et Viacurrent ei saa garanteerida selle kohest täpsust, kuna uuendused ei pruugi toimuda reaalajas ja sõltuvad Tööandja süsteemiuuenduste sagedusest. Kui te kahtlustate ebatäpsusi, soovitame teil pöörduda vajalike paranduste tegemiseks oma tööandja poole.

Kasutajal on võimalik Oma Vabat Jääki kasutada ja näha läbi Mobiilirakenduse. Mobiilirakendus võimaldab ülekande algatamiseks määrata ja kinnitada väljamakse summa. Meie eesmärk on maksed sooritada võimalikult väikeste või olematute viivitustega:

 • Kui Vabalt Jäägilt esitatakse väljamaksetaotlus, algatame viivitamatult uue makse teie Isiklikule Pangakontole.

 • Kolmanda osapoole makse tagasilükkamise korral tühistame tehtud maksekorralduse ja uuendame teie Vaba Jääki sellele vastavalt.

Kasutajad on kohustatud Viacurrentit või oma Tööandjat viivitamatult teavitama oma Isikliku Pangakonto andmete muudatustest. Selle kohustuse eiramine võib teie Viacurrenti kontole kaasa tuua tahtmatuid või ootamatuid tagajärgi. Viacurrent ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad sellest, et Isikliku Pangakonto andmete muudatustest ei ole informatsioon Viacurrentile laekunud.

6.2.4. Teenuse piirangud

Tööandja seatud piirangud:

Iga tööandja võib kehtestada konkreetsed piirangud, mis sisaldavad järgmist:

 • Osakaal teie Netopalgast, mis on Vaba Jäägina palgapäevade vahel saadaval.

 • Maksimaalne lubatud väljamaksete arv palgapäevade vahel.

Need piirangud määrab teie tööandja ja need edastatakse Viacurrentile. Oma Tööandja poolt seatud piirangutega tutvumiseks võtke temaga otse ühendust.

Viacurrenti omapoolsed piirangud:

Lisaks sätestab Viacurrent teenusele omapoolsed piirangud:

 • Kasutajad saavad palgapäevade vahel oma Netopalgale ligipääsu kuni 50% ulatuses.

 • Vaba Jäägi kogusumma palgatsükli lõikes ei ületa 1000 eurot.

Juhtudel, kui Viacurrenti omapoolsed piirangud on individuaalsete Tööandjate kehtestatud piirangudest rangemad, on Viacurrenti limiidid ülimuslikud.

6.2.5. Teenuse maksumus

Nõustudes käesolevate Kasutustingimustega, nõustub Kasutaja järgmiste tingimustega Teenitud Palgale Ligipääsu Teenuse maksumuse kohta:

(i) Kasutaja teadvustab fikseeritud summa suurust tasu iga oma Netopalgast tehtud ülekande eest ja nõustub sellega. Viacurrenti väljamaksetasud võivad aja jooksul muutuda, kuid need on alati väljamaksetaotluse esitamisel Kasutajale nähtavad.

(ii) Kasutaja mõistab, et kõik tasud iga väljamakse kohta arvatakse Tööandja poolt koos Kasutaja Väljavõetud Saldoga palgatsükli lõppedes Kasutaja Netopalgast maha ja Tööandja tagastab selle seejärel Viacurrentile.

(iii) Olenevalt tööandjaga kokku lepitud tingimustest, võidakse tasu kehtestamisest loobuda ja kõik vastavad tasud kaetakse otse Tööandja poolt vastavalt Viacurrentiga sõlmitud lepingule.

6.2.6. Kasutaja maksekohustus

Kui Kasutaja kasutab Teenitud Palgale Ligipääsu Teenust, ent Tööandja ei hüvita Väljavõetud Saldot selle täies ulatuses mistahes põhjusel Viacurrentile, on Kasutaja, olles Tööandja kaaskäendaja, kohustatud maksma Viacurrentile Väljavõetud Saldo selles ulatuses, mida Tööandja ei ole hüvitanud. Tingimus kehtib ka siis, kui Kasutaja töösuhe on Tööandjaga lõppenud.

Kasutustingimustega nõustumisel aktsepteerivad ja nõustuvad Kasutajad enda rolliga Tööandja kaaskäendajatena, juhul kui Tööandja ei kanna Viacurrentile Kasutaja Väljavõetud Saldot selle täies ulatuses.

Juhul kui Kasutaja töösuhe on Tööandjaga lõppenud ja Viacurrentile ei ole tagastatud Väljavõetud Saldot neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul pärast Kasutaja teavitamist selle tagastamise kohustusest, lisatakse Väljavõetud Saldole viiekümne euro (€50) suurune trahv.

Tingimusel, et nõuet ei ole vaidlustatud, see ületab kolmekümmet eurot (€30) ning on möödunud kolmkümmend (30) kalendripäeva Kasutaja teavitamisest Viacurrenti poolt, on Viacurrentil õigus kokkuleppe mittesaavutamisel nõue registreerida ja/või sisse nõuda vastavaid juriidilisi meetmeid rakendades.

Kui Kasutaja töösuhe kestab edasi, arvestatakse enammakstud Väljavõetud Saldo maha Kasutaja järgmisest palgast. Juhul kui tasaarveldus ei ole võimalik ka järgmisel palgapäeval, rakenduvad Kasutajale eelnevalt välja toodud nõuded, mis tavapäraselt rakenduvad töösuhte Tööandjaga lõppemise korral.

7. Vastutus

Viacurrent ei garanteeri Platvormi pidevat saadavust ja toimimist, nagu on täpsustatud alajaotuses 7.2.. Seetõttu ei vastuta Viacurrent kahjude või kulude eest, mis võivad tekkida järgmistel asjaoludel:

 • Platvormi kättesaamatus või ligipääsmatus.

 • Platvormi töö katkemine või selle tehnilised probleemid, katkestused, viivitused või blokeeringud, mis on põhjustatud andmekeskuste, interneti-süsteemide või muude elektrooniliste süsteemide puudustest või ülekoormusest nende töö ajal.

 • Platvormi kaudu või sellega seonduvalt korraldatud debattides, foorumites, vestlustes ja virtuaalsetes kogukondades toimuv suhtlus või arutelud ning muu kommunikatsioon, mis on tekkinud nende kaudu.

 • Vead või viivitused Kasutaja juurdepääsul Platvormile, mis on tingitud andmete sisestamisest vormidele, aeglasest või ebaõnnestunud kinnituste saamisest adressaatidelt või mistahes anomaaliatest, mis tulenevad interneti võrguprobleemidest, vääramatust jõust (force majeure) või muudest Viacurrentist sõltumatutest ettenägematutest asjaoludest.

 • Platvormi kasutamisest tulenevad igasugused kahjud või kulud, sealhulgas arvutisüsteemi probleemidest või viiruste ja/või küberrünnakutest põhjustatud kahjud.

 • Teabe täpsuse, terviklikkuse või ajakohasuse puudulikkus, mida Viacurrent ei halda.

 • Muud kahjud, mille on tekitanud kolmandad osapooled volitamata sissetungi kaudu, mille üle Viacurrentil ei ole kontrolli.

Viacurrent üritab tekkivaid probleeme võimalikult kiirelt lahendada ning otsib rahuldust pakkuvaid lahendusi kõigile osapooltele. Me püüame uuendada ja parandada rakenduses leiduvat ebatäpset teavet, kuid ei võta vastutust kolmandate osapoolte sisu ebatäpsuste eest.

7.1. Turvalisus ja ohud

Viacurrent ei saa tagada meie Platvormi puutumatust selliste ohtude eest nagu küberrünnakud, viirused või muud turvarikkumised. Seetõttu ei võta me vastutust sellistest juhtumitest tulenevate kahjude eest. Teie kohustus on luua turvaline IT-infrastruktuur meie Platvormile juurdepääsuks ja kasutada piisavat kaitset pakkuvaid viirusetõrjelahendusi. Kahjulike elementide tahtlik juurutamine meie Platvormile on rangelt keelatud, nagu on kirjeldatud 4. alajaotuses.

Lisaks ei garanteeri Viacurrent, et volitamata kolmandad osapooled ei saa teavet Kasutajate Platvormile juurdepääsu tingimuste, omaduste ja asjaolude kohta. Sellest tulenevalt ei vastuta Viacurrent kahjude ja kulude eest, mis võivad tekkida sellisest volitamata juurdepääsust.

7.2. Ligipääsetavus ja uuendused

Meie eesmärk on tagada oma Platvormile ööpäevaringne juurdepääs, kuid katkestused võivad tekkida süsteemi tõrgete, hoolduse, muude töötegurite või turvaprobleemide tõttu, nagu alajaotuses 7.1. on kirjeldatud.

Funktsionaalsuse ja turvalisuse parandamiseks võime me Mobiilirakendust aeg-ajalt uuendada. Mobiilirakendust kasutades nõustute te automaatsete uuenduste ja manuaalse installimisega, kui seda vaja on. Me jätame endale õiguse Platvormi funktsioone ja Teenuseid oma äranägemise järgi muuta või eemaldada. Me ei ole kohustatud oma Teenuste kohta teavet värskendama ja mistahes tehtud muudatused ei too kaasa vastutust ei teie ega ühegi kolmanda osapoole ees.

7.3. Kokkulepe

Nende Kasutustingimustega nõustudes kinnitavad Kasutajad oma kohustust hüvitada Viacurrentile koos selle direktorite, partnerite, töötajate, juristide ja teiste seotud osapoolte kõik nõuded, mis tulenevad käesolevate Kasutustingimuste, vastavate seaduste, määruste või kolmandate isikute õiguste rikkumisest.

Viacurrenti vastutus piirdub kahjudega, mida Kasutajad on kandnud tulenevalt tahtlikust kuritarvitamisest või hooletusest seoses Platvormile juurdepääsu, Teenuse osutamise ja Sisu kasutamisega.

Meie Veebilehe sisu on puhtalt informatiivne ja seda ei tohiks tõlgendada juhiste või nõuannetena. Enne esitatud teabe põhjal otsuste tegemist on hädavajalik küsida nõu spetsialistidelt.

8. Kolmandate osapoolte lingid ja sisu

Platvorm võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja pakkuda juurdepääsu kolmandate osapoolte sisule. Me ei uuri, jälgi ega garanteeri nende kolmandate osapoolte veebisaitide ega sisu täpsust, asjakohasust ega terviklikkust.

 • Viacurrent ei vastuta nende väliste saitide teabest tulenevate tagajärgede eest. Kui seda ei ole just selgesõnaliselt märgitud, ei tähenda linkide lisamine nende omanike või haldajatega kokkuleppe olemasolu, või nendega ilmtingimata nõustumist.

 • Kui arvate, et lingitud sisu rikub seadust, eetilisust või avalikku korda, teavitage meid aadressil team@viacurrent.com järgmise teabega:

(i) Teie kontaktandmed: nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

(ii) Rikkumiste kirjeldus lingitud veebisaidil.

(iii) Teie teavituse õigsuse kinnitus.

 • Kasutajad külastavad ja kasutavad lingitud saite omal vastutusel ning peaksid võtma ettevaatusabinõusid viiruste või kahjulike elementide suhtes. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kolmandate osapoolte veebisaitide või rakendustega kokkupuute eest, sealhulgas toodete ostmise eest.

9. Andmekaitse

Selleks, et võimaldada läbi Platvormi teatud Teenuste kasutamine, on Viacurrentil mõningatel juhtudel vajalik teie Isikuandmete töötlemine. Juhul, kui see on vajalik, järgib Viacurrent kehtivaid seadusi, nagu on kirjeldatud Privaatsusteatise dokumendis, mis on nende Kasutustingimuste lahutamatu osa.

Platvormi kasutamise ajal võidakse kasutada küpsiseid. Küpsiste kasutamist reguleeritakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja vastavalt Küpsiseteatise dokumendile. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Platvormi Kasutaja seadmesse ja võivad sisaldada või säilitada konkreetset teavet tema külastuse kohta.

10. Kampaaniad

Viacurrent pakub kasutajatele auhindade võitmiseks loose ja võistlusi, milles nad osaleda saavad. Nendest osavõtt toimub kindlate eelsätestatud reeglite alusel ning nendes osalemine on vabatahtlik. Õigluse tagamiseks ja pettuste ärahoidmiseks võib Viacurrent säilitada vajalikku teavet kontrollimise eesmärgil. Kasutajad peavad iga kampaaniaprogrammi konkreetsed tingimused üle vaatama ja nendega nõustuma. Turunduslike teadete saamist ja nendega seonduvaid eelistusi on võimalik hallata Mobiilirakenduse siseselt. Sealhulgas on võimalik loobuda turundusmeilidest ja rakendusesisestest teavitustest.

11. Deaktiveerimine ja peatamine

Nii Kasutajal kui ka Viacurrentil on õigus teatud tingimustel konto deaktiveerida.

11.1. Kasutaja õigus oma konto deaktiveerida

Teil on õigus oma konto igal ajal deaktiveerida, valides Mobiilirakenduses deaktiveerimisvaliku või võttes meiega ühendust e-posti teel aadressil team@viacurrent.com.

Pange tähele, et konto täielik deaktiveerimine ja kustutamine (nagu on kirjeldatud alajaotuses 11.3) ei jõustu enne, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • Tööandja on tasunud Väljavõetud Saldo täies ulatuses (kui see on asjakohane).

 • Tööandja on maksnud teile teie järgmise Netopalga.

 • Kõik teie ülekandetasud Viacurrentile on tasutud (kui see on asjakohane).

Kui teie Viacurrenti kontol on ootel väljamakse, peab see olema lõplikult arveldatud; kui see on võimalik, loetakse ülekanne lõpetatuks ja lükatakse tagasi.

11.2. Viacurrenti õigus Kasutaja konto deaktiveerida või peatada

Viacurrent võib Kasutaja konto deaktiveerida või peatada järgmistel juhtudel:

 • Tööandja on esitanud deaktiveerimistaotluse.

 • Lepinguline suhe Viacurrenti ja Kasutaja Tööandja vahel lõpetatakse.

 • Kasutaja rikub käesolevaid Kasutustingimusi selliselt, et rikkumine on märkimisväärne ja see pole hüvitatav. Kui rikkumine on hüvitatav, võib Viacurrent suhte lõpetada, kui Kasutaja ei hüvita tehtud kahju selleks etteantud viieteistkümne (15) tööpäeva pikkuse pikendamatu perioodi jooksul.

 • Kasutaja või Tööandja, kelle heaks Kasutaja töötab, on mistahes olukorras, mis on seotud praeguse või võimaliku tulevase maksejõuetusega, sealhulgas, kuid mitte ainult:
  1) Võla tagasimaksete peatamine või suutmatus võlgu tasuda.
  2) Võlausaldajatega läbirääkimiste algatamine võla tagasimaksete edasilükkamiseks.
  3) Pankrotiavalduse esitamine.
  4) Võlausaldajate tegevused võlaprobleemide lahendamiseks, varade arestimine või finantsprobleemide teke.
  5) Tegevuse lõpetamine või peatamine.
  6) Oluliselt suurenev finantsrisk.
  7) Rahapesu tõkestamise nõuetele vastavuse kohta nõutud teabe esitamata jätmine.

 • Viacurrent saab kohtunikult, kohtult, pädevalt asutuselt või organilt sellekohase korralduse või juhise.

 • Viacurrent usub, et Teenuste osutamise jätkamine võib rikkuda rahapesuvastaseid reegleid ja/või seadusi või kui nõutud teavet ei esitata.

 • Pärast seda, kui Viacurrent alustas Teenuste pakkumist vastavalt kehtivatele eeskirjadele, on Kasutaja või Tööandja riskiprofiil oluliselt suurenenud.

 • Viacurrentil on alust arvata, et Teenuste osutamise jätkamine konkreetsele Kasutajale või Tööandjale, kelle heaks nad töötavad, võib ohustada Platvormi või Viacurrenti varade või süsteemide turvalisust.

Poolte vaheline suhe lõppeb, ilma et see piiraks õigusi, mis võivad sellel kuupäeval kummalegi poolele kuuluda.

11.3. Andmete kustutamine deaktiveerimisel

Kasutaja ja Viacurrent nõustuvad:

 • turvaliselt hävitama kogu nende valduses või kontrolli all oleva teise osapoole konfidentsiaalse teabe ja isikuandmed;

 • soovi korral kinnitama teisele osapoolele, et neid meetmeid on rakendatud;

Seadusega kooskõlas olemiseks jätab Viacurrent endale õiguse Kasutaja isikuandmeid turvaliselt säilitada kehtivate eeskirjadega ettenähtud aja jooksul. Teave kustutatakse niipea, kui selle säilitamine ei ole enam seadusega nõutav. Kõigi Kasutajaandmete käitlemise ja töötlemise detailidega tutvumiseks on võimalik tutvuda meie Privaatsusteatisega.

12. Teatiste saatmine

Nende Kasutustingimustega nõustumisel annate Viacurrentile loa kasutada teie isikuandmeid, nagu on kirjeldatud 9. alajaotuses, ja võtta teiega SMS-ide, Mobiilirakenduse märguannete ja meilide kaudu ühendust. Üksikasjalikuma ülevaate teie andmete haldamisest on võimalik saada meie Privaatsusteatisest.

Teie andmeid võidakse teiega suhtlemiseks kasutada järgmiselt:

 1. Info ja pakkumised: Viacurrent võib kasutada teie andmeid teabe, uudiste ja teie profiilile kohandatud asjakohaste turunduspakkumiste edastamiseks, et parandada meie Teenuse kvaliteeti. Need teated saadetakse elektrooniliselt.

 2. Rahulolu-uuringud ja statistika: Viacurrent võib teie andmeid kasutada statistilistel eesmärkidel, kui osalete rahuloluküsitluses.

 3. Mobiilirakenduse märguanded: Nõustute Viacurrentilt rakenduse märguandeid saama. Saate nendest märguannetest loobuda oma seadme seadete või Viacurrenti Mobiilirakenduse kaudu. Pange tähele, et nende sätete muutmine võib mõjutada Platvormi kasutamist.

 4. E-posti suhtlus: Esitades oma e-posti aadressi, lubate Viacurrentil teiega Platvormiga seotud eesmärkidel ühendust võtta, sealhulgas Teenusega seotud sõnumite ja turunduskampaaniate edastamiseks.

Teil on võimalus loobuda igasugustest turundusega seotud teavitustest, nagu on kirjeldatud meie Privaatsusteatises või kohandades Mobiilirakenduse seadeid.

13. Teenusepakkujad

Viacurrent pakub Teenitud Palgale Ligipääsu Teenust koostöös usaldusväärse kolmanda osapoolega, kes on sertifitseeritud vastavalt ISO 27001 standardile. Meie Teenust kasutades nõustute te selgesõnaliselt ka kasutajatingimustega, mille on kehtestanud:

DEVENGO S.L.

 • VAT number: B-88353412

 • Registreeritud asukoht: Calle Barquillo 40, 1º derecha, C.P.28004, Madrid

 • Tuntud kui Devengo (veebileht: https://devengo.com/)

Kasutaja saab tutvuda üksikasjalikult nende tingimustega tutvuda järgneval lingil: Devengo nõuded ja tingimused.

14. Konfliktide lahendamine, kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Kasutaja ja Viacurrenti vahelise vaidluse korral juhindub vaidluse lahendamine järgmistest protseduuridest ja juhistest:

Tõhusa ja mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse tagamiseks kohustuvad mõlemad pooled, nii Kasutaja kui ka Viacurrent, pidama mitteametlikke läbirääkimisi vähemalt kahekümne (20) tööpäeva jooksul enne kohtumenetluse kaalumist.

Juhul, kui mitteametlikud läbirääkimised ei too lahendust, nõustuvad mõlemad pooled alluma Eesti kohtute seadustele küsimustes, mis puudutavad käesolevate Kasutustingimuste tõlgendamist, järgimist, lahendamist ja täitmist. Selle kokkuleppega loobutakse selgesõnaliselt vaidluste lahendamisest mistahes kohtualluvuses väljaspool Eestit.

Kui vaidlus pole peale mitteametlike läbirääkimiste perioodi lahendatud, lahendatakse see siduva vahekohtu kaudu. Seda vahekohtumenetlust viib läbi vaid üks vahekohtunik vastavalt Euroopa Arbitraažikohtu kehtestatud reeglitele.

Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti seadustest.

14.1. Mitteametlike läbirääkimiste ja vahekohtu erandid

Teatud vaidlused, näiteks need, mis on seotud intellektuaalomandi õiguste, varguse, piraatluse, eraelu puutumatuse rikkumise või loata kasutamisega, on vabastatud mitteametlike läbirääkimiste ja vahekohtumenetluse nõudest. Sellistel juhtudel määrab nende vaidluste lahendamise Eesti kohtualluvuses olev pädev kohus, nagu on kirjeldatud Kasutustingimuste 14. alajaotuse sissejuhatavas lõigus.

Kui mõni selle sätte osa loetakse ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud klauslite kohaldatavust ega jõustatavust.

15. Tingimuste muudatused

Viacurrent jätab endale õiguse uuendada neid tingimusi perioodiliselt ja ette teatamata vastavalt kehtivatele seadustele igal ajal. Viacurrent edastab Platvormil silmatorkava teate, et Kasutajaid sellistest muudatustest teavitada. Viacurrent võib saata ka informatiivseid e-kirju, välja arvatud juhul, kui muudatused on teisejärgulised (nt õigekirjaparandused). Viacurrent tagab Kasutajatele juurdepääsu arhiveeritud versioonidele.

Käesolevate tingimuste uusima versiooni kuupäev kuvatakse dokumendi lõpus.

16. Mobiilirakenduse litsentsimine

Teie Mobiilirakenduse kasutamist reguleerivad ka:

 • Apple'i Meediateenuste Kasutustingimused: teie kohaldatava kohtualluvuse jaoks saadaval siin.

 • Android App Store'i Kasutustingimused: teie kohaldatava kohtualluvuse jaoks saadaval siin.

16.1. Lõppkasutaja Litsentsileping (EULA) Androidi ja Apple'i seadmete jaoks

Teadvustamine: See Lõppkasutaja Litsentsileping ("EULA") on juriidiline leping teie ja Viacurrenti vahel. EULA reguleerib teie mobiiliäpi („Mobiilirakendus“) kasutamist. Mobiilirakendust installides või kasutades tunnistate ja nõustute, et käesolev EULA sõlmitakse teie ja Viacurrenti vahel, mitte aga Apple Inc.-i või Google LLC-ga (ühiselt viidatud kui "Mobiilirakenduse Levitajad").

Litsents: Kui järgite seda EULA lepingut, annab Viacurrent teile tühistatava, mitteülekantava piiratud õiguse installida ja kasutada rakendust teile kuuluvates või teie kontrollitavates juhtmevabades elektroonikaseadmetes ning pääseda juurde ja kasutada rakendust sellistes seadmetes, rangelt kooskõlas selle EULA tingimustega.

Litsentsi ulatus: Kasutajale Mobiilirakenduse jaoks antud litsents on piiratud mitteülekantava litsentsiga Mobiilirakenduse kasutamiseks seadmetes, mis kasutavad Apple iOS-i või Androidi operatsioonisüsteeme, kui see on kohaldatav, ja vastavalt vastava Mobiilirakenduse Levitaja kasutustingimustele.

Hooldus ja tugi: Viacurrent vastutab ainuisikuliselt Mobiilirakendusega seotud hooldus- ja tugiteenuste osutamise eest, nagu on täpsustatud käesolevas EULA-s või vastavalt kohaldatavale seadusele. Mobiilirakenduse Levitajatel ei ole kohustust pakkuda Mobiilirakendusele hooldus- ja tugiteenuseid.

Garantii: Viacurrent vastutab ainuisikuliselt kõigi tootegarantiide eest, olgu need siis seadusega või kaudselt sätestatud. Kui Mobiilirakendus ei vasta mistahes kohaldatavale garantiile, võite Viacurrentit sellest teavitada ja Viacurrent tagastab kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses Mobiilirakenduse eest tasutud ostuhinna, kui Mobiilirakenduse allalaadimise eest üldse maksti. Mobiilirakenduse Levitajatel ei ole Mobiilirakenduse suhtes garantiikohustust.

Toote nõuded: Te teadvustate ja nõustute, et Viacurrent, mitte Mobiilirakenduse Levitaja, vastutab teie või mistahes kolmanda osapoole mistahes nõuete lahendamise eest, mis on seotud Mobiilirakenduse või Mobiilirakenduse omamise ja/või kasutamisega, sealhulgas tootevastutuse nõuded, õigusnormide järgimisega seotud nõuded või regulatiivsed nõuded ja nõuded, mis tulenevad tarbijakaitsest või sarnastest õigusaktidest.

Seaduslikkus: Te kinnitate ja garanteerite, et te ei asu riigis, mille suhtes kehtib USA valitsuse embargo või mida ei ole nimetatud "terroriste toetavaks" riigiks ja te ei ole loetletud USA valitsuse keelatud või piiratud osapoolte nimekirjas.

Arendaja kontaktteave: Mobiilirakendusega seotud küsimuste, kaebuste või nõuete korral võite võtta Viacurrentiga ühendust aadressil team@viacurrent.com.

Kolmanda osapoole lepingutingimused: Mobiilirakenduse kasutamisel peate järgima kehtivaid kolmanda osapoole lepingutingimusi.

Kolmanda osapoole kasusaaja: Te teate ja nõustute, et Mobiilirakenduse Levitajad, sealhulgas Apple Inc. ja Google LLC, on selle EULA kolmandast osapoolest kasusaajad ja neil on õigus kehtestada seda EULA-t teie kui kolmandast osapoolest kasusaajate suhtes.

Kehtiv seadus: Käesolevat EULA-t hallatakse ja tõlgendatakse Eesti seadustega kooskõlas, arvestamata selle vastuolusid seadusega.


Viimati uuendatud: 2. oktoober, 2023

Kasutustingimused

Veebisaiti https://viacurrent.com/, selle alamdomeene ja Mobiilirakendust “Viacurrent” haldab Viacurrent OÜ ("Viacurrent", "meie", "me"). Viacurrenti hallatavad tooted on edaspidi koondnimetuse "Platvorm" all. Me oleme registreeritud Eestis registreerimisnumbri 16798201 alusel, aadressil Õnne 39-3, Tartu, 50106.

Need Kasutustingimused kehtestavad juriidiliselt siduva lepingu Viacurrenti ja teie vahel, kas üksikisikuna või juriidilise isikuna (viidatud kui "te", "teie" või "Kasutaja"), mis reguleerivad teie juurdepääsu meie Teenustele ja nende kasutamist. Veebilehele sisenemisel ja Mobiilirakenduses konto loomisel kinnitate, et olete käesolevas dokumendis kirjeldatud Kasutustingimused hoolikalt läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega tingimusteta nõustunud.

Soovitame kõigil Kasutajatel need Kasutustingimused põhjalikult läbi lugeda, lisaks kõigile Platvormi kasutamise ajal edastatud sõnumitele, juhistele või hoiatustele, kuna kõigi nende järgimine on kohustuslik. Kui te ei nõustu nende Kasutustingimustega, on oluline, et te lõpetaksite viivitamatult meie Teenuste kasutamise ja hoiduksite edaspidi seda tegemast. Lihtsustamaks Kasutustingimustest arusaamist laiema kasutajaskonna jaoks, võime pakkuda nende tõlget erinevates keeltes. Juhul, kui tekivad arusaamatused või vaidlused, siis juriidiliselt toetutakse eestikeelsele versioonile.

 1. Kasutatud mõisted

Nendes Kasutustingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid järgmistes tähendustes:

Viacurrent, meie, ja me: Kõik need terminid tähistavad Viacurrent OÜ-d.

Kasutustingimused: See termin tähistab selles dokumendis kirjeldatud tingimusi, mida nimetatakse Viacurrenti Kasutustingimusteks.

Kasutaja(d), teie, te: Üksikisikud või juriidilised isikud, kes kasutavad Viacurrenti Platvormi ja kellel on töösuhe ettevõttega, kes on Viacurrenti teenuste osutamiseks Viacurrentiga lepingu sõlminud.

Veebisait: Veebisait https://viacurrent.com/ ja selle alamdomeenid, mida haldab Viacurrent.

Teenused: Hõlmab Viacurrenti pakutavat Rahatarkuse Teenust ja Teenitud Palgale Ligipääsu Teenust.

Mobiilirakendus: Viacurrenti mobiiliäpp, mis võimaldab kasutajatel pääseda ligi Viacurrenti pakutavatele Teenustele.

Platvorm: Veebisaidi ja Mobiilirakenduse koondnimetus.

Tööandja: Juriidiline isik, kes on sõlminud lepingu Viacurrenti Teenustega ja annab tööd Kasutajatele.

Tööpäev: Tööpäev on iga päev, mis ei ole Eesti Vabariigis laupäev, pühapäev või riigipüha.

Netopalk: Summa, mida Kasutajal on õigus Tööandjalt töötatud tundide alusel saada, peale riiklike maksude ja muude summade kinnipidamist, vahetult enne ülekannet.

Isiklik Pangakonto: Kasutaja nimel avatud konto finantsasutuses.

Vaba Jääk: Osa Kasutaja teenitud rahast, millele Kasutaja pääseb ligi ja mida Kasutaja saab enda Isiklikule Pangakontole Viacurrenti Teenuste kaudu üle kanda.

Väljavõetud Saldo: Osa Kasutaja teenitud rahast, millele on Viacurrenti Teenuste kaudu ligi pääsetud ja mis on juba Isiklikule Pangakontole üle kantud.

 1. Kirjavahetus ja kontakt

Juhul kui meil on tarvis teiega mistahes põhjusel ühendust võtta, teeme seda e-posti aadressi kaudu, mille te olete meile oma Kasutajaandmetega seoses esitanud.

Kui te soovite meiega kirjalikult ühendust võtta Kasutustingimuste nõuete täitmiseks või muul põhjusel, saate meid kätte e-posti aadressil team@viacurrent.com.

Euroopa Komisjoni loodud vaidluste lahendamise platvormi kohta leiate rohkem teavet nende veebilehelt.

 1. Kasutaja esindatavus

Platvormi kasutades kinnitate ja garanteerite, et:

 1. Kogu teie esitatud registreerimisteave on korrektne, tõene, ajakohane ja täielik.

 2. Te säilitate ja uuendate seda teavet aegsasti, kui senine info peaks aeguma.

 3. Teil on juriidiline õigus Platvormi kasutamiseks ja te nõustute järgima neid Kasutustingimusi.

 4. Te olete 13-aastane või vanem. Kui olete alaealine, olete saanud Platvormi kasutamiseks vanemate nõusoleku.

 5. Te ei pääse Platvormile automaatsete meetodite, näiteks tehisintellekti, robotite või skriptide abil.

 6. Te ei kasuta Platvormi ühelgi ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil.

 7. Teie Platvormi kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust ega määrust.

Kui esitate ebatäpset-, aegunud-, mittetäielikku- või väärteavet või kui rikute mõnda ülaltoodud tingimust, jätame endale õiguse teie konto peatada või kõrvaldada ja keelata teil juurdepääsu Platvormile kas ajutiselt või tähtajatult, nagu on kirjeldatud nende Kasutustinigimuste 11. alajaotuses.

3.1. Alla 13-aastased lapsed

Vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele, isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM) ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistele on alla 13-aastastel isikutel Platvormi kasutamine keelatud.

Kuna Viacurrentil ei pruugi olla võimalik iseseisvalt Kasutajate vanust kontrollida, on Tööandjal kohustus rakendada vajalikke meetmeid, et takistada alla 13-aastastel alaealistel Platvormile juurdepääsu. Viacurrent ei vastuta juhtude eest, kui Platvormile saadakse ebaausate meetoditega ligi.

 1. Keelatud tegevused

Kasutajad kohustuvad kasutama Platvormi eesmärgipäraselt ja seaduslikult, vastavalt kehtivatele seadustele ja käesolevatele Kasutustingimustele. Eeldatakse, et Kasutajad hoiduvad:

 1. Vananenud riist- ja tarkvara kasutamisest: vananenud või toetamata riist- ja tarkvara kasutamine võib Platvormi ja teie andmed paljastada turvaaukudele ning piirata Platvormi funktsionaalsust ja ühilduvust.

 2. Platvormi volitamata või pahatahtlikust kasutamisest.

 3. Ebatäpsete isikuandmete esitamisest või konto loomisest kellegi teise kui teie enda nimel.

 4. Platvormi, selle teenusepakkujate või kolmandate isikute süsteemidele kahju tekitamisest, arvuti pahavara (sealhulgas viiruste, usside, Trooja hobuste) levitamisest või mis tahes muude kahjulike ja ohtlike süsteemide tutvustamisest Viacurrenti, selle teenusepakkujate või kolmandate isikute süsteemidele.

 5. Platvormi kasutamisest ebaseaduslikel eesmärkidel, käesolevaid Kasutustingimusi rikkudes või viisil, mis kahjustab kolmandate isikute õigusi ja huve või mis võib kahjustada, halvata, ülekoormata või takistada Platvormi normaalset toimimist või selle mugavat ja ootuspärast kasutamist.

 6. Püüdmast saada juurdepääsu Platvormi piiratud aladele või ressurssidele.

 7. Osalemisest pettuses või andmepüügikatsetes teiste Kasutajate petmiseks.

 8. Katsetest juurdepääsu saamiseks Viacurrenti andmetele, kolmandate isikute või teiste Kasutajate andmetele, nende kasutamisest või manipuleerimisest.

 9. Pöördprojekteerimise meetodite, dešifreerimise, dekompileerimise või muude vahendite kasutamisest Platvormi lähtekoodi või muude autoriõiguse või intellektuaalomandi või tööstusõigustega kaitstud elementide avastamiseks.

 10. Platvormi muutmisest või selle muutmise katsetest, et muuta erinevate elementide funktsionaalsust või välimust.

 11. Püüdlustest pääseda juurde ja/või kasutada teiste Kasutajate e-posti kontosid ja/või muuta või manipuleerida nende sõnumeid. Ühtlasi oma kontole juurdepääsu jagamisest viisil, mis võib selle turvalisust ohustada.

Kui Viacurrent või mistahes indiviidid, kes on seotud Platvormi loomise, tootmise ja levitamisega kannavad Kasutajate käesolevate Kasutustingimuste rikkumise tõttu kahju, vigastusi, või kulusid (sealhulgas juriidilisi), on Kasutajad kohustatud tekitatud kahjud täielikult hüvitama. See kehtib ka neil juhtudel, kuid mitte ainult, mil Kasutajate rikkumiste tõttu esitavad kolmandad osapooled või ametiasutused Viacurrentile nõudeid. Kasutajad hüvitavad Viacurrentile kaasneva kahju ja võivad kanda vastust mistahes kahju, vigastuste, või kulude eest, mis tulenevad nende tegevusest, eeldusel, et sellised kahjud, vigastused, või kulud tulenevad Kasutajate käesolevate Kasutustingimuste rikkumisest.

 1. Intellektuaalomandi õigused

5.1. Sisu omamine ja kasutamine

Viacurrentile kuuluvad kõik meie Platvormi ja kaasnevate Teenuste intellektuaalomandi õigused, mis hõlmavad lähtekoodi, andmebaase, funktsionaalsust, tarkvara, veebisaitide kujundust, multimeediat, teksti, pilte ja graafikat (tähistatud koondnimetuse "Sisu" all), samuti nendes olevad kaubamärgid, teenindusmärgid ja logod ("Margid"). Need varad on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgiseaduste ja erinevate intellektuaalomandi õigustega Eestis ja mujal maailmas.

Kasutajal on lubatud Sisule juurde pääseda ja isiklikel, mitteärilistel või ettevõttesisestel eesmärkidel Sisu osasid alla laadida või välja printida peale nendele nõuetekohaselt juurde pääsemist. Ilma meie selgesõnalise eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi Kasutaja Platvormi ja kaasnevaid Teenuseid või Sisu või Marke reprodutseerida, kokku koondada, taasavaldada, üles laadida, postitada, avalikult kuvada, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida ega mistahes ärilisel eesmärgil kasutada.

Kui Kasutaja soovib kasutada Teenuseid, Sisu või Marke väljaspool nendes tingimustes määratletud ulatust, võtke meiega loa saamiseks ühendust meiliaadressil team@viacurrent.com. Iga selline kasutamine peab hõlmama Viacurrenti nõuetekohast tunnustamist juriidilise omaniku või litsentseerijana ning järgima vajalikke autoriõiguse või omandiõiguse viitamise nõudeid.

5.2. Kasutajate esitatud materjal

Esitades otse Platvormi kaudu Viacurrentile mistahes sisu, tagasisidet või teavet (ühiselt nimetatud kui "Esitatud Materjal"), nõustub Kasutaja Viacurrentile loovutama kõigi nende Esitatud Materjalide intellektuaalomandi õigused. Viacurrentile kuuluvad ja tal on piiramatud õigused kasutada ja levitada selliseid Esitatud Materjale mistahes seaduslikul eesmärgil, ilma Kasutaja kinnituseta ja nende eest hüvitist tasumata. Kasutaja annab Viacurrentile tähtajatu, ülemaailmse, autoritasu-vaba litsentsi nende kasutamiseks Viacurrenti Platvormi ja Teenuste pakkumise eesmärgil.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt Esitatud Materjali eest ega tohi postitada, saata, avaldada, üles laadida ega edastada ebaseaduslikku, kahjulikku, laimavat, kõlvatut, solvavat, diskrimineerivat, vale ega eksitavat sisu. Kasutaja peab ka tagama, et Esitatud Materjalid on originaalid või et tal on nende esitamiseks vajalikud õigused ja litsentsid.

Nende intellektuaalomandi õiguste mittejärgimine võib kaasa tuua meie Kasutustingimuste rikkumise ning seeläbi Kasutaja meie Platvormi kasutamise õiguse kohese peatamise, ühes Kasutaja juriidiliste tagajärgede ja vastutusega.

 1. Viacurrenti pakutavad Teenused

Tööandjaga lepingu sõlmimisel annab Viacurrent Kasutajale juurdepääsu Mobiilirakendusele, võimaldades tal taotleda konkreetseid Teenuseid vastavalt Tööandja eelistustele. Need Teenused võivad hõlmata järgmist:

 • Rahatarkuse Teenus: spetsiaalne platvorm Kasutajatele, et parandada nende arusaamist erinevatest finantsheaolu aspektidest.

 • Teenitud Palgale Ligipääsu Teenus: teenus, mis annab Kasutajatele juurdepääsu oma sissetulekule enne tavapärast töölepingus sätestatud palgapäeva.

6.1. Rahatarkuse Teenus

6.1.1. Eesmärk

Mobiilirakenduse kaudu juurdepääsetav Rahatarkuse Teenus on loodud selleks, et anda Kasutajatele väärtuslikke teadmisi, edendades põhjalikku arusaamist erinevatest finantsheaolu aspektidest nagu rahaline heaolu, säästmise strateegiad ja muud seotud teemad.

6.1.2. Registreerimine

Rahatarkuse Teenusele juurdepääsuks peavad Kasutajad:

(i) laadima oma mobiiliseadmesse Viacurrenti Mobiilirakenduse;

(ii) nõustuma Kasutustingimustega; ja

(iii) Lõpetama registreerimisprotsessi, esitades vajalikke andmeid vastavalt Viacurrenti päringutele.

6.1.3. Teenuse kasutamine

Pärast edukat registreerimist saavad Kasutajad Rahatarkuse Teenust kasutada Viacurrenti Mobiilirakenduse kaudu. Teenuse kasutamiseks saavad Kasutajad toimida järgmiselt:

 • Kasutajal tuleb käivitada Mobiilirakendus

 • Mobiilirakenduse funktsioonidele juurdepääsuks on vaja sätestada või sisestada isiklik PIN-kood

 • navigeerides “Õpi” sektsiooni, on võimalik saada ligi laias valikus finantshariduse ressurssidele ja materjalidele

6.1.4. Teenuse maksumus

Teenuse osutamise eest ei küsita raha Kasutajalt ega Tööandjalt.

6.2. Teenitud Palgale Ligipääsu Teenus

6.2.1. Eesmärk

Teenitud Palgale Ligipääsu Teenus on läbimõeldult loodud selleks, et pakkuda Kasutajatele suures ulatuses paindlikkust enda palga kättesaamisel. See annab Kasutajatele võimaluse Mobiilirakenduses kuvatud ja Viacurrenti poolt eelmääratud osale oma Netopalgast mugavalt juurde pääseda, mis vastab Kasutajate juba lõpetatud vahetustele ja nende ulatuses teenitud Netopalgale enne tavapärast palgapäeva. Kasutajad saavad taotleda seda varajast ligipääsu Mobiilirakenduse kaudu.

Kasutajad saavad taotleda summasid kuni teatud piirini, nagu on määratletud alajaotuses 6.2.4.. Oluline on märkida, et väljavõetud summad (Väljavõetud Saldo) arvatakse Kasutaja netopalgast maha kuu lõpus ja kantakse tööandja poolt Viacurrentile.

Juhul, kui Kasutaja Väljavõetud Saldo ei laeku Tööandjalt mistahes põhjusel Viacurrentile, on Viacurrentil õigus rakendada klauslis 6.2.6. kirjeldatud protseduure.

6.2.2. Registreerimine

Teenitud Palgale Ligipääsu Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja:

(i) laadima oma mobiiliseadmesse Viacurrenti Mobiilirakenduse;

(ii) nõustuma Kasutustingimustega; ja

(iii) Lõpetama registreerimisprotsessi, esitades vajalikke andmeid vastavalt Viacurrenti päringutele.

6.2.3. Teenuse kasutamine

Kui Kasutaja logib Mobiilirakendusse sisse ja sisestab oma isikliku PIN-koodi, pääseb ta ligi oma jooksva palgatsükli Vabale Jäägile. See palgateave pärineb otse Kasutaja Tööandja(te)lt või integratsioonide kaudu nende tööaja- või palgaarvestustarkvarast. See arvutatakse Kasutustingimuste alajaotuses 6.2.4. sätestatud piiranguid arvesse võttes.

Siiski on oluline mõista, et Viacurrent ei saa garanteerida selle kohest täpsust, kuna uuendused ei pruugi toimuda reaalajas ja sõltuvad Tööandja süsteemiuuenduste sagedusest. Kui te kahtlustate ebatäpsusi, soovitame teil pöörduda vajalike paranduste tegemiseks oma tööandja poole.

Kasutajal on võimalik Oma Vabat Jääki kasutada ja näha läbi Mobiilirakenduse. Mobiilirakendus võimaldab ülekande algatamiseks määrata ja kinnitada väljamakse summa. Meie eesmärk on maksed sooritada võimalikult väikeste või olematute viivitustega:

 • Kui Vabalt Jäägilt esitatakse väljamaksetaotlus, algatame viivitamatult uue makse teie Isiklikule Pangakontole.

 • Kolmanda osapoole makse tagasilükkamise korral tühistame tehtud maksekorralduse ja uuendame teie Vaba Jääki sellele vastavalt.

Kasutajad on kohustatud Viacurrentit või oma Tööandjat viivitamatult teavitama oma Isikliku Pangakonto andmete muudatustest. Selle kohustuse eiramine võib teie Viacurrenti kontole kaasa tuua tahtmatuid või ootamatuid tagajärgi. Viacurrent ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad sellest, et Isikliku Pangakonto andmete muudatustest ei ole informatsioon Viacurrentile laekunud.

6.2.4. Teenuse piirangud

Tööandja seatud piirangud:

Iga tööandja võib kehtestada konkreetsed piirangud, mis sisaldavad järgmist:

 • Osakaal teie Netopalgast, mis on Vaba Jäägina palgapäevade vahel saadaval.

 • Maksimaalne lubatud väljamaksete arv palgapäevade vahel.

Need piirangud määrab teie tööandja ja need edastatakse Viacurrentile. Oma Tööandja poolt seatud piirangutega tutvumiseks võtke temaga otse ühendust.

Viacurrenti omapoolsed piirangud:

Lisaks sätestab Viacurrent teenusele omapoolsed piirangud:

 • Kasutajad saavad palgapäevade vahel oma Netopalgale ligipääsu kuni 50% ulatuses.

 • Vaba Jäägi kogusumma palgatsükli lõikes ei ületa 1000 eurot.

Juhtudel, kui Viacurrenti omapoolsed piirangud on individuaalsete Tööandjate kehtestatud piirangudest rangemad, on Viacurrenti limiidid ülimuslikud.

6.2.5. Teenuse maksumus

Nõustudes käesolevate Kasutustingimustega, nõustub Kasutaja järgmiste tingimustega Teenitud Palgale Ligipääsu Teenuse maksumuse kohta:

(i) Kasutaja teadvustab fikseeritud summa suurust tasu iga oma Netopalgast tehtud ülekande eest ja nõustub sellega. Viacurrenti väljamaksetasud võivad aja jooksul muutuda, kuid need on alati väljamaksetaotluse esitamisel Kasutajale nähtavad.

(ii) Kasutaja mõistab, et kõik tasud iga väljamakse kohta arvatakse Tööandja poolt koos Kasutaja Väljavõetud Saldoga palgatsükli lõppedes Kasutaja Netopalgast maha ja Tööandja tagastab selle seejärel Viacurrentile.

(iii) Olenevalt tööandjaga kokku lepitud tingimustest, võidakse tasu kehtestamisest loobuda ja kõik vastavad tasud kaetakse otse Tööandja poolt vastavalt Viacurrentiga sõlmitud lepingule.

6.2.6. Kasutaja maksekohustus

Kui Kasutaja kasutab Teenitud Palgale Ligipääsu Teenust, ent Tööandja ei hüvita Väljavõetud Saldot selle täies ulatuses mistahes põhjusel Viacurrentile, on Kasutaja, olles Tööandja kaaskäendaja, kohustatud maksma Viacurrentile Väljavõetud Saldo selles ulatuses, mida Tööandja ei ole hüvitanud. Tingimus kehtib ka siis, kui Kasutaja töösuhe on Tööandjaga lõppenud.

Kasutustingimustega nõustumisel aktsepteerivad ja nõustuvad Kasutajad enda rolliga Tööandja kaaskäendajatena, juhul kui Tööandja ei kanna Viacurrentile Kasutaja Väljavõetud Saldot selle täies ulatuses.

Juhul kui Kasutaja töösuhe on Tööandjaga lõppenud ja Viacurrentile ei ole tagastatud Väljavõetud Saldot neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul pärast Kasutaja teavitamist selle tagastamise kohustusest, lisatakse Väljavõetud Saldole viiekümne euro (€50) suurune trahv.

Tingimusel, et nõuet ei ole vaidlustatud, see ületab kolmekümmet eurot (€30) ning on möödunud kolmkümmend (30) kalendripäeva Kasutaja teavitamisest Viacurrenti poolt, on Viacurrentil õigus kokkuleppe mittesaavutamisel nõue registreerida ja/või sisse nõuda vastavaid juriidilisi meetmeid rakendades.

Kui Kasutaja töösuhe kestab edasi, arvestatakse enammakstud Väljavõetud Saldo maha Kasutaja järgmisest palgast. Juhul kui tasaarveldus ei ole võimalik ka järgmisel palgapäeval, rakenduvad Kasutajale eelnevalt välja toodud nõuded, mis tavapäraselt rakenduvad töösuhte Tööandjaga lõppemise korral.

7. Vastutus

Viacurrent ei garanteeri Platvormi pidevat saadavust ja toimimist, nagu on täpsustatud alajaotuses 7.2.. Seetõttu ei vastuta Viacurrent kahjude või kulude eest, mis võivad tekkida järgmistel asjaoludel:

 • Platvormi kättesaamatus või ligipääsmatus.

 • Platvormi töö katkemine või selle tehnilised probleemid, katkestused, viivitused või blokeeringud, mis on põhjustatud andmekeskuste, interneti-süsteemide või muude elektrooniliste süsteemide puudustest või ülekoormusest nende töö ajal.

 • Platvormi kaudu või sellega seonduvalt korraldatud debattides, foorumites, vestlustes ja virtuaalsetes kogukondades toimuv suhtlus või arutelud ning muu kommunikatsioon, mis on tekkinud nende kaudu.

 • Vead või viivitused Kasutaja juurdepääsul Platvormile, mis on tingitud andmete sisestamisest vormidele, aeglasest või ebaõnnestunud kinnituste saamisest adressaatidelt või mistahes anomaaliatest, mis tulenevad interneti võrguprobleemidest, vääramatust jõust (force majeure) või muudest Viacurrentist sõltumatutest ettenägematutest asjaoludest.

 • Platvormi kasutamisest tulenevad igasugused kahjud või kulud, sealhulgas arvutisüsteemi probleemidest või viiruste ja/või küberrünnakutest põhjustatud kahjud.

 • Teabe täpsuse, terviklikkuse või ajakohasuse puudulikkus, mida Viacurrent ei halda.

 • Muud kahjud, mille on tekitanud kolmandad osapooled volitamata sissetungi kaudu, mille üle Viacurrentil ei ole kontrolli.

Viacurrent üritab tekkivaid probleeme võimalikult kiirelt lahendada ning otsib rahuldust pakkuvaid lahendusi kõigile osapooltele. Me püüame uuendada ja parandada rakenduses leiduvat ebatäpset teavet, kuid ei võta vastutust kolmandate osapoolte sisu ebatäpsuste eest.

7.1. Turvalisus ja ohud

Viacurrent ei saa tagada meie Platvormi puutumatust selliste ohtude eest nagu küberrünnakud, viirused või muud turvarikkumised. Seetõttu ei võta me vastutust sellistest juhtumitest tulenevate kahjude eest. Teie kohustus on luua turvaline IT-infrastruktuur meie Platvormile juurdepääsuks ja kasutada piisavat kaitset pakkuvaid viirusetõrjelahendusi. Kahjulike elementide tahtlik juurutamine meie Platvormile on rangelt keelatud, nagu on kirjeldatud 4. alajaotuses.

Lisaks ei garanteeri Viacurrent, et volitamata kolmandad osapooled ei saa teavet Kasutajate Platvormile juurdepääsu tingimuste, omaduste ja asjaolude kohta. Sellest tulenevalt ei vastuta Viacurrent kahjude ja kulude eest, mis võivad tekkida sellisest volitamata juurdepääsust.

7.2. Ligipääsetavus ja uuendused

Meie eesmärk on tagada oma Platvormile ööpäevaringne juurdepääs, kuid katkestused võivad tekkida süsteemi tõrgete, hoolduse, muude töötegurite või turvaprobleemide tõttu, nagu alajaotuses 7.1. on kirjeldatud.

Funktsionaalsuse ja turvalisuse parandamiseks võime me Mobiilirakendust aeg-ajalt uuendada. Mobiilirakendust kasutades nõustute te automaatsete uuenduste ja manuaalse installimisega, kui seda vaja on. Me jätame endale õiguse Platvormi funktsioone ja Teenuseid oma äranägemise järgi muuta või eemaldada. Me ei ole kohustatud oma Teenuste kohta teavet värskendama ja mistahes tehtud muudatused ei too kaasa vastutust ei teie ega ühegi kolmanda osapoole ees.

7.3. Kokkulepe

Nende Kasutustingimustega nõustudes kinnitavad Kasutajad oma kohustust hüvitada Viacurrentile koos selle direktorite, partnerite, töötajate, juristide ja teiste seotud osapoolte kõik nõuded, mis tulenevad käesolevate Kasutustingimuste, vastavate seaduste, määruste või kolmandate isikute õiguste rikkumisest.

Viacurrenti vastutus piirdub kahjudega, mida Kasutajad on kandnud tulenevalt tahtlikust kuritarvitamisest või hooletusest seoses Platvormile juurdepääsu, Teenuse osutamise ja Sisu kasutamisega.

Meie Veebilehe sisu on puhtalt informatiivne ja seda ei tohiks tõlgendada juhiste või nõuannetena. Enne esitatud teabe põhjal otsuste tegemist on hädavajalik küsida nõu spetsialistidelt.

8. Kolmandate osapoolte lingid ja sisu

Platvorm võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja pakkuda juurdepääsu kolmandate osapoolte sisule. Me ei uuri, jälgi ega garanteeri nende kolmandate osapoolte veebisaitide ega sisu täpsust, asjakohasust ega terviklikkust.

 • Viacurrent ei vastuta nende väliste saitide teabest tulenevate tagajärgede eest. Kui seda ei ole just selgesõnaliselt märgitud, ei tähenda linkide lisamine nende omanike või haldajatega kokkuleppe olemasolu, või nendega ilmtingimata nõustumist.

 • Kui arvate, et lingitud sisu rikub seadust, eetilisust või avalikku korda, teavitage meid aadressil team@viacurrent.com järgmise teabega:

(i) Teie kontaktandmed: nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

(ii) Rikkumiste kirjeldus lingitud veebisaidil.

(iii) Teie teavituse õigsuse kinnitus.

 • Kasutajad külastavad ja kasutavad lingitud saite omal vastutusel ning peaksid võtma ettevaatusabinõusid viiruste või kahjulike elementide suhtes. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kolmandate osapoolte veebisaitide või rakendustega kokkupuute eest, sealhulgas toodete ostmise eest.

9. Andmekaitse

Selleks, et võimaldada läbi Platvormi teatud Teenuste kasutamine, on Viacurrentil mõningatel juhtudel vajalik teie Isikuandmete töötlemine. Juhul, kui see on vajalik, järgib Viacurrent kehtivaid seadusi, nagu on kirjeldatud Privaatsusteatise dokumendis, mis on nende Kasutustingimuste lahutamatu osa.

Platvormi kasutamise ajal võidakse kasutada küpsiseid. Küpsiste kasutamist reguleeritakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja vastavalt Küpsiseteatise dokumendile. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Platvormi Kasutaja seadmesse ja võivad sisaldada või säilitada konkreetset teavet tema külastuse kohta.

10. Kampaaniad

Viacurrent pakub kasutajatele auhindade võitmiseks loose ja võistlusi, milles nad osaleda saavad. Nendest osavõtt toimub kindlate eelsätestatud reeglite alusel ning nendes osalemine on vabatahtlik. Õigluse tagamiseks ja pettuste ärahoidmiseks võib Viacurrent säilitada vajalikku teavet kontrollimise eesmärgil. Kasutajad peavad iga kampaaniaprogrammi konkreetsed tingimused üle vaatama ja nendega nõustuma. Turunduslike teadete saamist ja nendega seonduvaid eelistusi on võimalik hallata Mobiilirakenduse siseselt. Sealhulgas on võimalik loobuda turundusmeilidest ja rakendusesisestest teavitustest.

11. Deaktiveerimine ja peatamine

Nii Kasutajal kui ka Viacurrentil on õigus teatud tingimustel konto deaktiveerida.

11.1. Kasutaja õigus oma konto deaktiveerida

Teil on õigus oma konto igal ajal deaktiveerida, valides Mobiilirakenduses deaktiveerimisvaliku või võttes meiega ühendust e-posti teel aadressil team@viacurrent.com.

Pange tähele, et konto täielik deaktiveerimine ja kustutamine (nagu on kirjeldatud alajaotuses 11.3) ei jõustu enne, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • Tööandja on tasunud Väljavõetud Saldo täies ulatuses (kui see on asjakohane).

 • Tööandja on maksnud teile teie järgmise Netopalga.

 • Kõik teie ülekandetasud Viacurrentile on tasutud (kui see on asjakohane).

Kui teie Viacurrenti kontol on ootel väljamakse, peab see olema lõplikult arveldatud; kui see on võimalik, loetakse ülekanne lõpetatuks ja lükatakse tagasi.

11.2. Viacurrenti õigus Kasutaja konto deaktiveerida või peatada

Viacurrent võib Kasutaja konto deaktiveerida või peatada järgmistel juhtudel:

 • Tööandja on esitanud deaktiveerimistaotluse.

 • Lepinguline suhe Viacurrenti ja Kasutaja Tööandja vahel lõpetatakse.

 • Kasutaja rikub käesolevaid Kasutustingimusi selliselt, et rikkumine on märkimisväärne ja see pole hüvitatav. Kui rikkumine on hüvitatav, võib Viacurrent suhte lõpetada, kui Kasutaja ei hüvita tehtud kahju selleks etteantud viieteistkümne (15) tööpäeva pikkuse pikendamatu perioodi jooksul.

 • Kasutaja või Tööandja, kelle heaks Kasutaja töötab, on mistahes olukorras, mis on seotud praeguse või võimaliku tulevase maksejõuetusega, sealhulgas, kuid mitte ainult:
  1) Võla tagasimaksete peatamine või suutmatus võlgu tasuda.
  2) Võlausaldajatega läbirääkimiste algatamine võla tagasimaksete edasilükkamiseks.
  3) Pankrotiavalduse esitamine.
  4) Võlausaldajate tegevused võlaprobleemide lahendamiseks, varade arestimine või finantsprobleemide teke.
  5) Tegevuse lõpetamine või peatamine.
  6) Oluliselt suurenev finantsrisk.
  7) Rahapesu tõkestamise nõuetele vastavuse kohta nõutud teabe esitamata jätmine.

 • Viacurrent saab kohtunikult, kohtult, pädevalt asutuselt või organilt sellekohase korralduse või juhise.

 • Viacurrent usub, et Teenuste osutamise jätkamine võib rikkuda rahapesuvastaseid reegleid ja/või seadusi või kui nõutud teavet ei esitata.

 • Pärast seda, kui Viacurrent alustas Teenuste pakkumist vastavalt kehtivatele eeskirjadele, on Kasutaja või Tööandja riskiprofiil oluliselt suurenenud.

 • Viacurrentil on alust arvata, et Teenuste osutamise jätkamine konkreetsele Kasutajale või Tööandjale, kelle heaks nad töötavad, võib ohustada Platvormi või Viacurrenti varade või süsteemide turvalisust.

Poolte vaheline suhe lõppeb, ilma et see piiraks õigusi, mis võivad sellel kuupäeval kummalegi poolele kuuluda.

11.3. Andmete kustutamine deaktiveerimisel

Kasutaja ja Viacurrent nõustuvad:

 • turvaliselt hävitama kogu nende valduses või kontrolli all oleva teise osapoole konfidentsiaalse teabe ja isikuandmed;

 • soovi korral kinnitama teisele osapoolele, et neid meetmeid on rakendatud;

Seadusega kooskõlas olemiseks jätab Viacurrent endale õiguse Kasutaja isikuandmeid turvaliselt säilitada kehtivate eeskirjadega ettenähtud aja jooksul. Teave kustutatakse niipea, kui selle säilitamine ei ole enam seadusega nõutav. Kõigi Kasutajaandmete käitlemise ja töötlemise detailidega tutvumiseks on võimalik tutvuda meie Privaatsusteatisega.

12. Teatiste saatmine

Nende Kasutustingimustega nõustumisel annate Viacurrentile loa kasutada teie isikuandmeid, nagu on kirjeldatud 9. alajaotuses, ja võtta teiega SMS-ide, Mobiilirakenduse märguannete ja meilide kaudu ühendust. Üksikasjalikuma ülevaate teie andmete haldamisest on võimalik saada meie Privaatsusteatisest.

Teie andmeid võidakse teiega suhtlemiseks kasutada järgmiselt:

 1. Info ja pakkumised: Viacurrent võib kasutada teie andmeid teabe, uudiste ja teie profiilile kohandatud asjakohaste turunduspakkumiste edastamiseks, et parandada meie Teenuse kvaliteeti. Need teated saadetakse elektrooniliselt.

 2. Rahulolu-uuringud ja statistika: Viacurrent võib teie andmeid kasutada statistilistel eesmärkidel, kui osalete rahuloluküsitluses.

 3. Mobiilirakenduse märguanded: Nõustute Viacurrentilt rakenduse märguandeid saama. Saate nendest märguannetest loobuda oma seadme seadete või Viacurrenti Mobiilirakenduse kaudu. Pange tähele, et nende sätete muutmine võib mõjutada Platvormi kasutamist.

 4. E-posti suhtlus: Esitades oma e-posti aadressi, lubate Viacurrentil teiega Platvormiga seotud eesmärkidel ühendust võtta, sealhulgas Teenusega seotud sõnumite ja turunduskampaaniate edastamiseks.

Teil on võimalus loobuda igasugustest turundusega seotud teavitustest, nagu on kirjeldatud meie Privaatsusteatises või kohandades Mobiilirakenduse seadeid.

13. Teenusepakkujad

Viacurrent pakub Teenitud Palgale Ligipääsu Teenust koostöös usaldusväärse kolmanda osapoolega, kes on sertifitseeritud vastavalt ISO 27001 standardile. Meie Teenust kasutades nõustute te selgesõnaliselt ka kasutajatingimustega, mille on kehtestanud:

DEVENGO S.L.

 • VAT number: B-88353412

 • Registreeritud asukoht: Calle Barquillo 40, 1º derecha, C.P.28004, Madrid

 • Tuntud kui Devengo (veebileht: https://devengo.com/)

Kasutaja saab tutvuda üksikasjalikult nende tingimustega tutvuda järgneval lingil: Devengo nõuded ja tingimused.

14. Konfliktide lahendamine, kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Kasutaja ja Viacurrenti vahelise vaidluse korral juhindub vaidluse lahendamine järgmistest protseduuridest ja juhistest:

Tõhusa ja mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse tagamiseks kohustuvad mõlemad pooled, nii Kasutaja kui ka Viacurrent, pidama mitteametlikke läbirääkimisi vähemalt kahekümne (20) tööpäeva jooksul enne kohtumenetluse kaalumist.

Juhul, kui mitteametlikud läbirääkimised ei too lahendust, nõustuvad mõlemad pooled alluma Eesti kohtute seadustele küsimustes, mis puudutavad käesolevate Kasutustingimuste tõlgendamist, järgimist, lahendamist ja täitmist. Selle kokkuleppega loobutakse selgesõnaliselt vaidluste lahendamisest mistahes kohtualluvuses väljaspool Eestit.

Kui vaidlus pole peale mitteametlike läbirääkimiste perioodi lahendatud, lahendatakse see siduva vahekohtu kaudu. Seda vahekohtumenetlust viib läbi vaid üks vahekohtunik vastavalt Euroopa Arbitraažikohtu kehtestatud reeglitele.

Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti seadustest.

14.1. Mitteametlike läbirääkimiste ja vahekohtu erandid

Teatud vaidlused, näiteks need, mis on seotud intellektuaalomandi õiguste, varguse, piraatluse, eraelu puutumatuse rikkumise või loata kasutamisega, on vabastatud mitteametlike läbirääkimiste ja vahekohtumenetluse nõudest. Sellistel juhtudel määrab nende vaidluste lahendamise Eesti kohtualluvuses olev pädev kohus, nagu on kirjeldatud Kasutustingimuste 14. alajaotuse sissejuhatavas lõigus.

Kui mõni selle sätte osa loetakse ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud klauslite kohaldatavust ega jõustatavust.

15. Tingimuste muudatused

Viacurrent jätab endale õiguse uuendada neid tingimusi perioodiliselt ja ette teatamata vastavalt kehtivatele seadustele igal ajal. Viacurrent edastab Platvormil silmatorkava teate, et Kasutajaid sellistest muudatustest teavitada. Viacurrent võib saata ka informatiivseid e-kirju, välja arvatud juhul, kui muudatused on teisejärgulised (nt õigekirjaparandused). Viacurrent tagab Kasutajatele juurdepääsu arhiveeritud versioonidele.

Käesolevate tingimuste uusima versiooni kuupäev kuvatakse dokumendi lõpus.

16. Mobiilirakenduse litsentsimine

Teie Mobiilirakenduse kasutamist reguleerivad ka:

 • Apple'i Meediateenuste Kasutustingimused: teie kohaldatava kohtualluvuse jaoks saadaval siin.

 • Android App Store'i Kasutustingimused: teie kohaldatava kohtualluvuse jaoks saadaval siin.

16.1. Lõppkasutaja Litsentsileping (EULA) Androidi ja Apple'i seadmete jaoks

Teadvustamine: See Lõppkasutaja Litsentsileping ("EULA") on juriidiline leping teie ja Viacurrenti vahel. EULA reguleerib teie mobiiliäpi („Mobiilirakendus“) kasutamist. Mobiilirakendust installides või kasutades tunnistate ja nõustute, et käesolev EULA sõlmitakse teie ja Viacurrenti vahel, mitte aga Apple Inc.-i või Google LLC-ga (ühiselt viidatud kui "Mobiilirakenduse Levitajad").

Litsents: Kui järgite seda EULA lepingut, annab Viacurrent teile tühistatava, mitteülekantava piiratud õiguse installida ja kasutada rakendust teile kuuluvates või teie kontrollitavates juhtmevabades elektroonikaseadmetes ning pääseda juurde ja kasutada rakendust sellistes seadmetes, rangelt kooskõlas selle EULA tingimustega.

Litsentsi ulatus: Kasutajale Mobiilirakenduse jaoks antud litsents on piiratud mitteülekantava litsentsiga Mobiilirakenduse kasutamiseks seadmetes, mis kasutavad Apple iOS-i või Androidi operatsioonisüsteeme, kui see on kohaldatav, ja vastavalt vastava Mobiilirakenduse Levitaja kasutustingimustele.

Hooldus ja tugi: Viacurrent vastutab ainuisikuliselt Mobiilirakendusega seotud hooldus- ja tugiteenuste osutamise eest, nagu on täpsustatud käesolevas EULA-s või vastavalt kohaldatavale seadusele. Mobiilirakenduse Levitajatel ei ole kohustust pakkuda Mobiilirakendusele hooldus- ja tugiteenuseid.

Garantii: Viacurrent vastutab ainuisikuliselt kõigi tootegarantiide eest, olgu need siis seadusega või kaudselt sätestatud. Kui Mobiilirakendus ei vasta mistahes kohaldatavale garantiile, võite Viacurrentit sellest teavitada ja Viacurrent tagastab kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses Mobiilirakenduse eest tasutud ostuhinna, kui Mobiilirakenduse allalaadimise eest üldse maksti. Mobiilirakenduse Levitajatel ei ole Mobiilirakenduse suhtes garantiikohustust.

Toote nõuded: Te teadvustate ja nõustute, et Viacurrent, mitte Mobiilirakenduse Levitaja, vastutab teie või mistahes kolmanda osapoole mistahes nõuete lahendamise eest, mis on seotud Mobiilirakenduse või Mobiilirakenduse omamise ja/või kasutamisega, sealhulgas tootevastutuse nõuded, õigusnormide järgimisega seotud nõuded või regulatiivsed nõuded ja nõuded, mis tulenevad tarbijakaitsest või sarnastest õigusaktidest.

Seaduslikkus: Te kinnitate ja garanteerite, et te ei asu riigis, mille suhtes kehtib USA valitsuse embargo või mida ei ole nimetatud "terroriste toetavaks" riigiks ja te ei ole loetletud USA valitsuse keelatud või piiratud osapoolte nimekirjas.

Arendaja kontaktteave: Mobiilirakendusega seotud küsimuste, kaebuste või nõuete korral võite võtta Viacurrentiga ühendust aadressil team@viacurrent.com.

Kolmanda osapoole lepingutingimused: Mobiilirakenduse kasutamisel peate järgima kehtivaid kolmanda osapoole lepingutingimusi.

Kolmanda osapoole kasusaaja: Te teate ja nõustute, et Mobiilirakenduse Levitajad, sealhulgas Apple Inc. ja Google LLC, on selle EULA kolmandast osapoolest kasusaajad ja neil on õigus kehtestada seda EULA-t teie kui kolmandast osapoolest kasusaajate suhtes.

Kehtiv seadus: Käesolevat EULA-t hallatakse ja tõlgendatakse Eesti seadustega kooskõlas, arvestamata selle vastuolusid seadusega.


Viimati uuendatud: 2. oktoober, 2023

Räägime sinu
vahetustega töötajatest

Parem rahaline heaolu aitab kõiki. Kui su ettevõte soovib näha paremat värbamist, töömotivatsiooni ja vähenenud voolavust, siis võta meiega ühendust.

Kasulik kõigile

Parem rahaline heaolu aitab kõiki. Kui su ettevõte soovib näha paremat värbamist, töömotivatsiooni ja vähenenud voolavust, siis võta meiega ühendust.

Räägime sinu
vahetustega töötajatest

Parem rahaline heaolu aitab kõiki. Kui su ettevõte soovib näha paremat värbamist, töömotivatsiooni ja vähenenud voolavust, siis võta meiega ühendust.